[wpgmza id="24"]

สัญลักษณ์ต่างๆ บนแผนที่

โรงแรม
รีสอร์ท
ร้านอาหาร
ร้านเหล้า
ร้านค้า
โชว์รูมรถ
สปา
อู่ซ่อมรถ
ล้างรถ
ขนส่ง

แหลมฉบัง

   การพัฒนาพื้นที่แหลมฉบังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตั้งแต่ปี 2524 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) และฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) ซึ่งได้กำหนดพื้นที่แหลมฉบังเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนเมืองใหม่ด้วยการก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนที่เป็นผลมาจากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมโดยการดำเนินการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกระหว่างประเทศ นิคมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ก่อสร้างทางรถไฟสายท่าเรือแหลมฉบังเพื่อการเชื่อมต่อกับทางรถไฟสายท่าเรือกรุงเทพฯ – สัตหีบ และก่อสร้างอาคารเคหะชุมชนแหลมฉบัง ฯลฯ
         ต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) ได้กำหนดให้พื้นที่แหลมฉบังเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และมีการตั้งองค์กรขึ้นมารับผิดชอบทำหน้าที่พัฒนาหรือสร้างชุมชนเมืองและบริการสาธารณะในเขตเมือง ซึ่งดำเนินการในลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ เทศบาล

ดาวน์โหลดแผนที่ Free.!

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด

ต้องห้ามพลาด

   พื้นที่โดยทั่วไปเป็นชายฝั่งทะเล อยู่ในเขตการพัฒนาตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก หรืออีสเทิร์นซีบอร์ด (Eastern Sea Board) ประกอบด้วย ท่าเรือพาณิชย์ นิคมอุตสาหกรรม เคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ชุมชนผู้มีรายได้น้อย โรงเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ฯลฯ

หมายเหตุ แผนที่ของเราเป็นแผนที่ท่องเที่ยวไม่ได้กำหนดมาตราส่วนนะครับ.

รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว ที่นอน โรงแรม รีสอร์ท  ที่กิน ร้านอาหาร สวนอาหาร ทั่วประเทศไทย ไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ หรือวางแผนการท่องเที่ยว

กินไหนดี

นอนไหนดี

เที่ยวไหนดี

จำนวนผู้ชมหน้านี้ : 480