aonang_023

Aonang Map (Krabi) 2016

Aonang Map (Krabi) Beach a road along the beach is 6 kilometers, most popular tourist beach of Ao Nang. Since there are many resorts to choose the price level. There are shops selling Diet Supermarket Many souvenir shops Beautiful scenery, surrounded by majestic mountains. Fascinating evening stroll along the beach to watchRead more…

web1

Ranong Map 2016

Ranong Map Ranong is a rainy province filled with pristine natural beauty that serves as a gateway to southern Myanmar. The region is best known for its mangrove forests and hot springs. Ranong is the most northerly province on Thailand’s Andaman coast, located 568 kilometers from Bangkok. Ranong is knownRead more…

pp

Phi Phi Islands Map (Krabi) 2016

Phi Phi Islands Map (Krabi) 2016 One of the most unique and attractive clusters of islands in the world, Koh Phi Phi is an idyllic island retreat that features a number of beaches that feature a variety of accommodation options and many outdoor activities. Koh Phi Phi is the collectiveRead more…

chiangmai-thai

Chiangmai Map 2016

Chiangmai Map เชียงใหม่ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ในตำนานแรก ๆ ที่กล่าวถึงเชียงใหม่ อย่างตำ นานว่าด้วยพระธาตุในล้านนา กล่าวถึงลัวะว่าเป็นชนพื้นเมืองมาก่อน ตำนานมูลศาสนา   ชินกาลมาลีปกรณ์และจามเทวี วงศ์ กล่าวเปรียบเทียบลัวะว่าเป็นคนเกิดในรอยเท้าสัตว์ ด้วยเหตุที่ลัวะถือเอารูปสัตว์เป็นสัญลักษณ์ ตำนาน รุ่นหลังอย่าง ตำนานสุวรรณคำแดงหรือตำนานเสาอินทขิล    เล่าว่าลัวะเป็นผู้สร้างเวียง เจ็ดลิน เวียงสวนดอก และเวียงนพบุรีหรือเชียงใหม่ ลัวะจึงน่าจะเป็นชนกลุ่มแรกที่สร้างเมือง แต่ก่อนหน้าที่ก็คงมีมนุษย์อาศัยอยู่ที่นี่ก่อนแล้วแต่ยังไม่เป็นเมืองเต็มรูปแบบ   ในขณะเดียวกันที่ลำพูน ก็มีเมืองชื่อหริภุญไชย ตามตำนานการสร้างเมืองกล่าวว่า พระนางจามเทวีวงศ์ ธิดากษัตริย์เมืองละโว้เสด็จขึ้นมาครองหริภุญไชยใน พ.ศ. 1310-1311 ครั้งนั้นพระนางได้พาบริวารข้าราชบริพารที่เชี่ยวชาญในศิลปวิทยาการต่างๆขึ้นมาด้วย หริภุญไชย จึงได้รับเอาพุทฑศาสนาและศิลปวัฒนธรรมละโว้มาใช้ในการพัฒนาจนเจริญขึ้นเป็นแคว้นใหญ่   จวบจน ประมาณปี พ.ศ. 1839 พญามังราย ผู้สืบเชื้อสายมาจากปู่เจ้าลาวจก หรือลวจักราช เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ลาว ครองเมืองเงินยางซึ่งได้แผ่อำนาจครอบลุมลุ่มแม่น้ำกก และได้สร้างเวียงเชียงราย ขึ้นเป็นกองบัญชาการซ่องสุมไพร่พลเพื่อยึดครองหริภุญไชย เนื่องจากหริภุญไชยเป็นเมืองศูนย์กลาง ความเจริญและเป็นชุมทางการค้า พญามังรายได้เข้ายึดครองหริภุญไชย แล้วประทับอยู่เพียง 2 ปีRead more…

20131225_3_1387937228_577346

Rayong Map 2016

Rayong Map Located approximately 220 kilometers from Bangkok, Rayong is another delightful seaside province on Thailand’s eastern Gulf coast. Most of Rayong Province is marked by mountains interspersed by flat plains and large tracts of fruit plantations and forests. However, the province is most well known for its pristine beachesRead more…

พระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Map

Ayutthaya Map History of Phra Nakhon SI Ayutthaya Phra Nakhon SI Ayutthaya As a former capital of the Thai evidence of as cities in river basin. Since the 14th century, about 16-18 with .Traces of the ancient city area attractions, events, stories and artifacts in a way legend Chronicles untilRead more…

buriram-thumder

Buriram Map 2016

Buriram Map   The city of sandstone sanctuaries, the land of volcanoes, beautiful silk, and rich culture.Buri Ram, which literally means “city of happiness” or “peaceful city”, is situated in the lower part of the Northeastern region, about 410 km from Bangkok. Buri Ram Province is the location a numberRead more…