Reviws Update

ประกาศพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

เนื่องด้วยบริษัทบิ๊กแมพไทยแลนด์จำกัด ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท

 

1) นางศิริวรรณ ผิวอ่อน (บอล)

2) นายกฤษณ์ ยศประสิทธิ์ (เป๊ก)

 

บุคคลดังกล่าวได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทบิ๊กแมพไทยแลนด์จำกัด ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา

 

ประกาศ ณ วันที่ 24/06/2562