About Us

บริษัท บิ๊กแมพไทยแลนด์ จำกัด เป็นบริษัทพัฒนาแผนที่ในสถานที่ท่องเที่ยว เต็มรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทย

ตั้งแต่ปี 2542 – 2556 ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดงานกว่า 100 บริษัท

การให้บริการโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า
บริษัทฯ การขยายสาขาจุดติดตั้งแผนที่เพื่อให้ครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้า

ประเภทของการให้บริการ

การให้บริการโฆษณาแผนที่ระดับท้องถิ่น
วิสัยทัศน์เริ่มต้นของบริษัทฯ คือ “ศูนย์รวมแผนที่ระดับท้องถิ่นของประเทศไทย” ซึ่งในปัจจุบัน

การให้บริการแผ่นพับ
ในปี 2549 ทางบริษัท บิ๊กแมพไทยแลนด์ จำกัด ให้บริการแจกแผ่นพับกับคู่ค้า

การให้บริการสิ่งพิมพ์ (Integrated Marketing Communication)
จากการให้บริการลูกค้าที่ผ่านมา

การให้บริการซอฟท์แวร์สำหรับรูปสำหรับธุรกิจ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัท บิ๊กแมพไทยแลนด์ จำกัด ได้ให้บริการเสริม