แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท บิ๊ก แมพ (ไทยแลนด์) จำกัด

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บิ๊ก แมพ (ไทยแลนด์) โดยมีปัจจัยหลัก 5 ประการ คือการมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร ,การสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร, พัฒนาการกำกับดูแลกิจการ พัฒนาด้านสังคม , และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1.มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร

1.1 ลงทุนพัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงานด้วยการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ทรัพยากรที่จำเป็น กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสร้างให้เป็นผู้นำที่ดีเพื่อองค์กรและสังคม
1.2 เสริมสร้างและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในองค์กร ด้วยการเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็น ให้การปรึกษาอย่างโปร่งใสและสร้างสรรค์ ปฎิบัติอย่างเท่าเทียมและเคารพในความแตกต่าง ให้โอกาสในการทำงานไปสู่ระดับพัฒนาทักษะและมีจิตสำนึกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.การสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร

2.1 มุ่งมั่นและพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางด้านธุรกิจสร้างความมั่นใจทางด้านธุรกิจว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายตามแนวทางพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

3.พัฒนาการกำกับดูแลกิจการ

3.1 พัฒนาแนวทางและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดเป้าหมาย และมีการวัดผล ติดตาม ประกอบธุรกิจเพื่อสร้างคุณภาพงานอย่างยั่งยืน ความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
3.2 ส่งเสริมวัตกรรมองค์กร และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตขององค์กร ระยะยาวตลอดจนประโยชน์ร่วมด้านสังคม

4.พัฒนาด้านสังคม

4.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในด้านกิจกรรม สาธารณประโยชน์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่มีภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการรับผิดชอบต่อสังคม

 

5.ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

5.1 แสวงหาและคิดค้นแนวทางและวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนการปล่อย มลสาร ของเสีย เพื่อให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม น้อยที่สุด
5.2 สนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าและร่วมรณรงค์เพื่อลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ความหลากหลายหลากหลายทางชีวภาพ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการภายใต้การบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี
มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงขอประกาศว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท กระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะโดยการนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน (บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึง โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฎิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน)

 

การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัท บิ๊กแมพ (ไทยแลนด์) จำกัด ตระหนักดีว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมการทำงานจะเติบโตและขับเคลื่อนไปได้ทุกฝ่ายต้องมีความเข้าใจ เชื่อมั่น และให้เกียรติซึ่งกันและกัน นี่เป็นเหตุผลที่เราให้ความสำคัญกับประเด็นความเสมอภาค และความหลากหลายของผู้คนในทุกมิติของงานที่เราทำ เราวัดความก้าวหน้าของงานโดยใช้เครื่องมือชี้วัดอัน เรียกว่า “การประเมินความหลากหลาย”
บริษัท บิ๊กแมพ (ไทยแลนด์) จำกัด มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปฏิบัติตามกฎความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด เราพยายามหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และตระหนักดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทางโอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน
เราจะปฏิบัติตามหลักต่อไปนี้ :

  • สร้างความเข้าใจ การเห็นคุณค่า และการปฏิบัติงานด้านความหลากหลายของผู้คน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในงานของเรา
  • ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในการจ้างงาน การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน รวมถึงขั้นตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ส่งเสริมความเสมอภาคทางโอกาส รวมถึงการทำแบบประเมินผลกระทบ และการคัดกรองความเสมอภาคเชิงนโยบาย การทำงาน และแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลาย
  • ปฏิบัติกับผู้ร่วมงานอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติ และให้ความเคารพสิทธิ
  • ปฏิบัติหน้าที่ของเราเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ และอุปสรรค พร้อมทั้งสร้างความสมดุล ความเสมอภาคในองค์กร
  • ทางบริษัทฯไม่มีการจ้างแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย โดยคลอบคลุมถึงพนักงานและลูกจ้าง คู่ค้า และ/มีส่วนได้เสีย
  • บริษัทฯดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกจ้าง และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่กระทบสิทธิของผู้อื่นและความปลอดภัยของผู้อื่น รวมทั้งปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
  • โดยทางบริษัทฯได้มีสวัสดิการให้แก่พนักงานโดย มีประกันสังคม, ห้องพัก , เบี้ยขยัน , โบนัส ฯลฯ

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม และเราสามารถให้ความมั่นใจได้ว่า ลูกค้า พันธมิตร และคู่ค้าของเรา มีความตระหนัก และปฏิบัติตนสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
เราจะทำการทบทวนนโยบายนี้ทุก ๆ สามปี เพื่อให้กฎหรือหลักปฏิบัติมีความทันสมัยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้น